O namaDigitalna biblioteka Crne Gore je projekat Nacionalne bibliteke Crne Gore “Đurđe Crnojević” zahvaljujući kojoj su digitalizovani i prezentovani najvredniji primjerci bibliotečke građe iz kolekcija Nacionalne biblioteke u kojima se čuvaju stare i rijetke knjige, rukopisi, dokumenta, novine, časopisi, karte, plakati i likovna, muzička i video građa...

Cilj ovog projekta je zaštita originalnih dokumenata i njihovo predstavljanje u digitalnom obliku, odnosno obezbjeđivanje njihove dostupnosti najširem krugu korisnika u čitavom svijetu putem interneta.

Najveći dio građe koji se nalazi na portalu Digitalne biblioteke digitalizovan je u Centru za mikrofilmovanje i digitalizaciju Nacionalne biblioteke, koji je formiran 2008. godine u okviru Odjeljenja za razvoj bibliotečke djelatnosti. U ovom centru mikrofilmovani su neki od najvažnijih naslova crnogorske periodike, kao što su Glas Crnogorca, Crnogorac, Crnogorka, Grlica, ali i skenirano više od 400 naslova periodike, stare i rijetke knjige, rukopisa, fotografija i plakata.

Projekat Digitalna biblioteka Crne Gore realizovan je uz pomoć Ministarstva kulture Crne Gore, a u skladu sa Nacionalnim programom za digitalizaciju, koji je Vlada Crne Gore usvojila 2008. godine. Svrha Nacionalnog programa za digitalizaciju je da omogući ujednačeni pristup digitalizaciji bibliotečke građe u Crnoj Gori. Program je usmjeren ka dugoročnoj strategiji digitalizacije, a cilj mu je da podstakne unaprjeđenje institucionalne, tehnološke, stručne i organizacione infrastrukture za projekte digitalizacije.